REGULAMIN DAROWIZN
Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu zrob1malykrok.pl

§1
[definicje, czyli co jak rozumieć]

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
2. Klasztor Sióstr Benedyktynek– Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Klasztor Sióstr Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław,świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych Przelewy24.
3. Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.
4. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).
5. Pośrednik usług finansowych – Przelewy24 spółka z ograniczoną odpowiedzialności.
6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele kultu religijnegoKlasztoru Sióstr Benedyktynek.
7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2
[Postanowienia ogólne]

1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele kultu religijnegoKlasztoru Sióstr Benedyktynekoraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.
2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.
3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. Klasztor Sióstr Benedyktynekma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów regulaminu.

§3
[darowizna, czyli przekazanie środków]

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4
[warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
• posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;
• dostęp do internetu;
• korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowewyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;
• posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
[zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.
3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.
4. Klasztor Sióstr Benedyktynekza pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na cele kultu religijnego Klasztoru Sióstr Benedyktynekoraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Klasztor Sióstr Benedyktyneknie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników.

§6
[strzeż się!]

Klasztor Sióstr Benedyktynekprzestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Klasztor Sióstr Benedyktynekbędzie dokładałwszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7
[ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Klasztor Sióstr Benedyktynek.
2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§8
[Reklamacje]

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com.
2. Klasztor Sióstr Benedyktyneknie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9
[Zmiany Regulaminu]

1. Klasztor Sióstr Benedyktynekma prawo dokonywać zmian w regulaminie.
2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§10
[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Klasztorem Sióstr Benedyktynek, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.

YouTube