POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu zrob1malykrok.pl („Serwis”), Klasztor Sióstr Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław (dalej zwany: Klasztorem) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).
Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez Klasztor. Klasztor zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.
Klasztor zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.
Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

§1

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jestKlasztor Sióstr Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław. NIP: 7921886539, REGON: 180424559.
2. Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

§2

1. Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
a. realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
b. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
c. obsługi reklamacji na działanie Serwisu;
d. prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników.
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2. Klasztor przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:
a. archiwalnych;
b. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
c. rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Klasztoru polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

§5

1. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

1. Klasztor nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiemPayPro SA,PayPal, Freshmail i Poczta Polska SA, którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania darowizny,
2. Klasztor jest obowiązana również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Udostępniając dane Użytkowników Klasztor dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

1. Klasztor przetwarza następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. miejscowość i adres,
d. numer telefonu(w przypadku zadeklarowania stałego wsparcia, czyli regularnych darowizn),
e. kwota wsparcia.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny.

§8

3. Użytkownik ma prawo do:
a. dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
b. żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
c. żądania usunięcia danych;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. żądania przeniesienia danych osobowych;
f. sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
4. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com.

§9

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.
2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Klasztor przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
3. Dla celów statutowych Klasztor przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Klasztor zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

Klasztor podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Klasztor stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

1. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Klasztor, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Z Klasztorem Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail benedyktynki.jaroslaw@gmail.com. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z wyznaczonym przez Klasztor inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową benedyktynki.jaroslaw@gmail.com.

YouTube